Komisja Oświatowa Kongresu Polonii Amerykańskiej

Commission of Education of Polish American Congress

Zadania Szkoly Polonijnej w Stanach Zjednoczonych

"Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek."

 

    - Albert Einstein

 

 

 

Commission of Education of Polish American Congress

Komisja Oświatowa Kongresu Polonii Amerykańskiej

208 East 30 Street, New York, NY 10016

 

Phone/Fax: (212) 662-2780

Email: KomisjaOswiatowa@aol.com

Szkoła realizuje cele i zadania określone w programie nauczania oraz wytycznych regionalnych instytucji pedagogicznych. Głównym zadaniem szkoły polonijnej jest nauka języka polskiego (czytania, pisania oraz poprawnego wypowiadania się po polsku), historii i geografii Polski. W miarę możIiwości program szkolny powinien obejmować również naukę tańca ludowego i śpiewu polskich piosene; w niektórych szkołach naucza się również  religii.

Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające podtrzymywaniu tradycji polskich i kultury polskiej, nie hamując jednocześnie kontaktów z kulturą i środowiskem amerykańskim. Zadaniem szkoły jest również ukazywanie wkładu Polonii w historię i kulturę amerykańską. Szczególny nacisk kładziony jest na używanie języka polskiego nie tylko w czasie zajęć ale również w kontaktach osobistych między uczniami.

Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednią do ich potrzeb i możliwścki szkoły. Nauczyciel powinien starać się uwzględniać indywidualne potrzeby ucznia. Działalność wychowawcza i pedagogiczna szkoły zawsze jest prowadzona z myślą “dobra dzieci” na pierwszym planie.

Uczniowie tanca ludowego; heritage dancers.

Informacje o Komisji Oswiatowej

Zarzad Komisji Oswiatowej

Powolanie Komisji Oswiatowej

Informacje o Komisji Oswiatowej

Zarzad Komisji Oswiatowej

Powolanie Komisji Oswiatowej